Brev om Pavven

I samband med att kommunen under hösten 2019 meddelade att de avsåg lägga ner fritidsgården Pavven arbetade föräldraföreningen aktivt för att påverka kommunnledning att dra tillbaka sitt beslut. Nedan är en del av den kommunikation som vi förde med kommunen via möten och brev.

__________________

Hanna,

Tack för att du tog dig tid att träffa företrädare för föräldraföreningen den 8 oktober med anledning av den föreslagna nedläggningen av Pavven. Som bekant träffade vi sedan några av dina medarbetare den 16 oktober, tillsammans med rektor Lotta Nordgren. Vi bad då dina medarbetare att presentera de beräkningar som låg bakom förslaget, vilka alternativ som hade övervägts och vilka konsekvenser förslaget bedömdes få för eleverna. Vi förutsåg att beräkningar, alternativ och konsekvenser skulle presenteras vid ett uppföljande möte med skolan. Det har nu kommit till vår kännedom att så inte blev fallet.

Det är bekymmersamt att vare sig ekonomiska kalkyler, alternativa förslag eller konsekvensbedömningar finns tillgängliga. Det försvårar ett samtal som leder till att berörda parter kan ge stöd åt den inriktning kommunala företrädare beslutar. Det är särskilt bekymmersamt – och anmärkningsvärt – att det förslag som presenterats inte har förankrats med skolan, i ett läge där skolan – såvitt vi förstår – förväntas axla en del av det ansvar som fritidsgården och dess personal nu fullgör. Att utan förankring och dialog lägga det ansvaret på skolan i ett läge när skolans resurser begränsas av den uteblivna höjningen av skolpengen – också ett resultat av kommunens ekonomiska läge – gör förstås inte saken bättre.

Vi är naturligtvis införstådda med att kommunen måste vidta åtgärder med anledning av det ansträngda ekonomiska läget. Som skattebetalare förväntar vi oss att kommunens företrädare skapar förutsättningar för att dylika situationer inte ska uppstå igen. Vi kan samtidigt konstatera att kommunen väljer att låta samtliga fyra bibliotek vara orörda, medan två av tre fritidsgårdar föreslås läggas ned. Därtill föreslås den fritidsgård finnas kvar, som har lägre beläggning än Pavven och ligger i anslutning till Fribergaskolan en[JK1] av de två kommunala högstadieskolorna. Vi har noterat att ordföranden i kultur- och fritidsnämnden också är ordförande i föräldraföreningen i Fribergaskolan. Är det kommunens mening att det endast är kommunala skolor som ska ha tillgång till fritidsgårdsverksamhet och det stöd i sociala frågor som en erfaren fritidsgårdspersonal kan ge? Det är vår uppfattning att Pavven idag har en mycket erfaren personal och har ett välutvecklat samarbete med VRS. VRS är kommunens till elevantal största högstadieskola[JK2] . Vi ser med oro på vad en nedläggning kan medföra för de elever som idag nyttjar Pavven, men också särskilt för de insatser som kommunens medarbetare gör för att stävja ungdomarnas användning av alkohol och droger – något som du personligen reagerat på i samband med att Danderyds-ungdomars vanor uppmärksammats i media. Vi kan inte utesluta att användningen blir än mer omfattande med den förändring av fritidsgårdsverksamheten som föreslås.

Vi hade som sagt gärna fått möjlighet att diskutera och bidra till utformning av alternativ till det förslag som presenterats. Inför att kommunfullmäktige ska fatta beslut den 21 november förväntar vi oss att konsekvensbedömning, ekonomiska beräkningar och alternativ ska ha presenterats. Vi diskuterar gärna möjligheten till att du och/eller dina medarbetare gör en sådan presentation i skolan, så att intresserade föräldrar kan få den information som många efterfrågar.

Vad gäller kostnader och alternativ, efterfrågar vi mer information om bland annat:

  • hur kostnaderna för den nuvarande verksamheten fördelas på bland annat löner och hyror

  • vad kommunen sparar på att avveckla verksamheten i Pavvens lokaler (notera att vi således inte bara är intresserade av vad den ansvariga nämnden sparar)

  • kostnader/besparing för alternativ till nuvarande förslag, till exempel att kommunen skulle hyra lokal av skolan (alternativt att skolan inte skulle hyra viss del av sina nuvarande lokaler för att därmed bereda plats åt fritidsgårdsverksamheten)

  • kostnader/besparing avseende en tillfällig neddragning av verksamheten för att på sikt kunna återuppta verksamheten igen

  • kostnader/besparing för att behålla verksamheten på dagtid

  • kostnader för potentiellt ökade insatser från socialtjänst mm för de elever som framöver behöva stöd när stödet inte längre ges genom fritidsgården.

Givet den relativt korta tid som står till buds innan ett slutligt beslut avses fattas, är vi angelägna om snar återkoppling. Du har förstås noterat det engagemang som finns bland både föräldrar och ungdomar. Det engagemanget kan förväntas öka i takt med att vi närmar oss den 21 november.

Hälsningar,

Styrelsen för VRS Djursholm föräldraförening

Djursholm 25 oktober 2019